باد و خورشید

روزی خورشید و باد با هم در حال گفتگو بودند و هر کدام نسبت به دیگری ابراز برتری میکرد، باد به خورشید می گفت که من از تو قویتر هستم، خورشید هم ادعا میکرد که او قدرتمندتر است. گفتند بیاییم امتحان کنیم، خب حالا چه طوری؟

 

دیدند مردی در حال عبور بود که عبایی به تن داشت. باد گفت که من میتوانم عبای آن مرد را از تنش در بیاورم، خورشید گفت پس شروع کن. باد وزید و وزید، با تمام قدرتی که داشت به زیر عبای این مرد می کوبید، در این هنگام مرد که دید نزدیک است عبایش را از دست بدهد، دکمه های آنرا بست و با دو دستش هم آنرا محکم چسبید.

 

باد هر چه کرد نتوانست عبای مرد را از تنش بیرون بیاورد و با خستگی تمام رو به خورشید کرد و گفت: عجب آدم سرسختی بود، هر چه تلاش کردم موفق نشدم، مطمئن هستم که تو هم نمی توانی.

 

خورشید گفت تلاشم را می کنم و شروع کرد به تابیدن، پرتوهای پر مهرش را بر سر مرد بارید و او را گرم کرد. مرد که تا چند لحظه قبل با تمام قدرت سعی در حفظ عبای خود داشت دید که ناگهان هوا تغییر کرده و با تعجب به خورشید نگریست، دید از آن باد خبری نیست، احساس آرامش و امنیت کرد.

 

با تابش مدام و پر مهر خورشید او نیز گرم شد و دید که دیگر نیازی به اینکه عبا را به تن داشته باشد نیست بلکه به تن داشتن آن باعث آزار و اذیت او می شود. به آرامی عبا را از تن بدر آورد و به روی دستانش قرار داد.

 

باد سر به زیر انداخت و فهمید که خورشید پر عشق و محبت که بی منت به دیگران پرتوهای خویش را می بخشد بسیار از او که می خواست به زور کاری را به انجام برساند قویتر است.

 

 اگر خردمندانه فرمان دهی، با خوشرویی از تو اطاعت خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 60 بازدید